Huishoudelijk Regelement

Vereniging van Eigenaars Woningen Sebastiaanshof (59 appartementen) te Delft

ALGEMEEN

Artikel 1. Inleidende bepalingen

 1. Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle eigenaren en gebruikers (waaronder huurders) van privé gedeelten en gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, verdere aan- en toebehoren en terreinen. Waar in dit huishoudelijk reglement van eigenaar(s) wordt gesproken, wordt daaronder mede verstaan de gebruiker krachtens welke titel ook.
 2. Eigenaren en gebruikers van het gebouw worden geacht met de inhoud van dit huishoudelijk reglement op de hoogte te zijn.
 3. Naast dit Huishoudelijk Reglement zijn onverkort van toepassing de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, het Hoofdreglement, het Hoofd Huishoudelijk Reglement, het Reglement en de bepalingen zoals opgenomen in de Akten van Hoofd- en Ondersplitsing. Bepalingen in dit Huishoudelijk Reglement die hiermee in strijd zijn, zijn niet verbindend en moeten als niet geschreven worden beschouwd (AOS 44.1).

Artikel 2. Begrippenlijst

 1. De termen die in dit huishoudelijk reglement worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als die, welke in het splitsingsreglement worden gehanteerd.
 2. Daarnaast hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
         AOS: Akte van Ondersplitsing
        Beheerder: de organisatie belast met technisch, financieel en administratief beheer van de vereniging
        Reglement: Modelreglement 1992

Artikel 2A. Burgerlijk Wetboek

 1. De regels als bedoeld in artikel 5:128 Burgerlijk Wetboek moeten in het huishoudelijk reglement worden opgenomen en daarvan deel uitmaken; deze luiden woordelijk:
  1. “De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bested zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het reglement daarover geen bepalingen bevat.
  2. Iedere appartementseigenaar kan een gebruiker vragen te verklaren of hij bereid is een in het vorige lid bedoelde regel na te leven. Is de gebruiker daartoe niet bereid of verklaart hij zich niet, dan kan de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van iedere appartementseigenaar beslissen dat de regel ten aanzien van de gebruiker komt te gelden.”

Het gebruik van de Gemeenschappelijke Gedeelten en Gemeenschappelijke Zaken

Artikel 3. Algemene bepalingen omtrent Gemeenschappelijke gedeelten en zaken

 1. De Vergadering beslist over het beheer van de Gemeenschappelijke Ruimten, Zaken en Rechten en Verplichtingen (AOS 38.1).
 2. Het Bestuur beslist over het onderhoud van de Gemeenschappelijk Ruimten en Zaken (AOS 38.2).
 3. Het is anderen dan het bestuur verboden (onderhouds)werkzaamheden te (laten) verrichten aan de gemeenschappelijke gedeelten of zaken. Slechts bij storingen e.d., die onmiddellijke en onaanvaardbare overlast veroorzaken en die daardoor spoedeisend zijn, mogen eigenaars zelf reparaties (laten) verrichten na voorafgaande toestemming van het bestuur. Als toestemming ontbreekt, kan het bestuur weigeren de kosten te voldoen die verbonden zijn aan de overlast en/of reparatie. De betreffende eigenaar-opdrachtgever is dan zelf aansprakelijk.
 4. In gedeeltelijke afwijking van lid 3, kan de technische commissie zonder toestemming (onderhouds)werkzaamheden (laten) verrichten, zolang hier geen verdere kosten voor de vereniging aan zijn verbonden, die alsdan toestemming van het bestuur of de Vergadering vereisen.

Artikel 4. Het gebruik en schoonhouden van Gemeenschappelijke gedeelten

 1. Alle eigenaars moeten er gezamenlijk en ieder afzonderlijk zoveel mogelijk toe bijdragen dat de Gemeenschappelijke Ruimten en Zaken schoon, veilig en vrij worden gehouden.
 2. De eigenaar of gebruiker die een gemeenschappelijke zaak verontreinigt dient deze verontreiniging onmiddellijk ongedaan te maken.
 3. Het is niet toegestaan in de Gemeenschappelijke ruimten privé zaken en goederen van welke aard ook te plaatsen, te stallen, op te slaan of op te hangen, waaronder begrepen meubilair, (brom-)fietsen, kinderwagens, scootmobiels, kranten, apparaten, (airco)installaties, geluid- en beeldapparatuur, winkelwagentjes en dergelijke, evenals wasgoed, beddengoed of kleding. Decoraties als bedoeld in artikel 6.4 zijn toegestaan. De Vergadering kan beslissen aan een of meerdere eigenaars toestemming te verlenen voor het plaatsen van zaken als hierboven bedoeld, na een verzoek hiertoe van de eigenaar(s). Aan die toestemming kunnen nadere voorwaarden worden verbonden (AOS 13.2).
 4. Het is niet toegestaan naamborden, zonneschermen, vlaggenstokken, bloembakken, schijnwerpers, antennes, schotels en andere apparatuur of voorwerpen aan de gevels of constructie te bevestigen (AOS 13.2).
 5. In de gemeenschappelijke fietsenstallingen mogen – vanwege de beperkte capaciteit – alleen fietsen van eigenaars worden geparkeerd. Het bestuur en de Vergadering kunnen bij voortdurende overtreding maatregelen van orde instellen.
 6. Het is verboden te roken in de gemeenschappelijke ruimten, inclusief op het binnenplein.
 7. Het is niet toegestaan in de Gezamenlijke Gedeelten motoren, werktuigen, gereedschappen of goederen welke door geluid, trilling of stank overlast kunnen veroorzaken te gebruiken of repareren.
 8. Het is niet toegestaan ongewenst drukwerk achter te laten in de Gemeenschappelijke Ruimten.
 9. Het is niet toegestaan etensresten en ander afval naar buiten te werpen. Ter voorkoming van bevuiling van gevels, ramen en kozijnen is het tevens niet toegestaan voedsel toe te werpen aan of achter te Iaten voor dieren zoals bijvoorbeeld vogels.
 10. Huishoudelijk afval dient uitsluitend op de daartoe bestemde plaatsen te worden aangeboden in goed afgesloten vuilniszakken.
 11. Grof vuil en (klein) chemisch afval dienen door de eigenaar zelf te worden afgevoerd naar het grof vuil depot. Het is niet toegestaan vetten in het riool te lozen of in een open verpakking bij het afval te plaatsen. Indien in strijd met het voorgaande wordt gehandeld, zal het bestuur zonder voorafgaande aanmaning het afval laten verwijderen en is de overtreder gehouden de kosten daarvan aan de VvE te vergoeden.

Artikel 5. De veiligheid in Gemeenschappelijke gedeelten en zaken

 1. Het is niet toegestaan zich onnodig op te houden in de Gemeenschappelijke Gedeelten.
 2. Iedere eigenaar is gehouden ramen en deuren in de Gemeenschappelijke ruimten steeds afgesloten te doen zijn en ziet erop toe dat de toegang tot het gebouw aan onbevoegden wordt ontzegd.
 3. Het is verboden daken, kelders en overige ruimtes te betreden welke voor een normaal gebruik van het gebouw niet vrij toegankelijk zijn, anders dan als vluchtweg bij calamiteiten. Dit verbod geldt niet voor die Gedeelten die zijn aangewezen om te worden gebruikt als (dak)terras.
 4. Iedere eigenaar dient zich te allen tijde aan de veiligheidsinstructies en voorschriften te houden.
 5. Het is niet toegestaan veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsaanduidingen in en om het gebouw aan te passen, te blokkeren, te verwijderen of anderszins hun functie te wijzigen.
 6. Het is niet toegestaan om door brandstof aangedreven (motor)fietsen of scooters in algemene fietsenstallingen te plaatsen.

Artikel 6. Wijzigingen in Gemeenschappelijke gedeelten en zaken

 1. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de Vergadering veranderingen in of aan het gebouw aan te brengen, waardoor het architectonisch uiterlijk of de constructie ervan gewijzigd zou worden (AOS 14.1).
 2. De Vergadering beslist over de kleur van het buitenverfwerk en het binnenverfwerk van de Gemeenschappelijk Ruimten en Zaken. Indien de Vergadering niet tot overeenstemming kan komen over kleurstellingen en er wel geschilderd dient te worden, blijven de originele kleurstellingen van kracht (AOS 38.3).
 3. Het is eigenaars verboden gemeenschappelijke installaties te bedienen op een andere wijze dan die waarvoor zij bestemd zijn. Ook is het niet toegestaan voor privé doeleinden energie af te nemen van de gemeenschappelijke energievoorzieningen.
 4. De wanden, plafonds of de vloeren van de gemeenschappelijke ruimten mogen worden gebruikt voor het ophangen of aanbrengen van decoraties, mits dit in overleg gaat met de bewoners van de appartementen die in rechtstreekse verbinding staan met de desbetreffende algemene ruimte. De decoraties mogen op geen enkele manier hinder veroorzaken of de vrije doorgang belemmeren. In geval van twijfel beslist het bestuur.
 5. De naamplaatjes op de brievenbussen en bellentableaus dienen wit van kleur met zwarte gravure/opdruk te zijn. Het is verplicht een naamplaatje op de brievenbus en bellentableau te hebben, eventueel zonder opdruk. Kosten voor vervanging van naamplaatjes zijn, met uitzondering van de eerste plaatsing, voor rekening van de eigenaar.

Artikel 7. Schade en onderhoud aan Gemeenschappelijke gedeelten en zaken

 1. Iedere Eigenaar is tegenover de andere Eigenaars aansprakelijk voor de schade toegebracht aan de Gemeenschappelijk Ruimten of Zaken en voor onredelijke hinder, wanneer deze is veroorzaakt door zichzelf, zijn huisgenoten of zijn bezoekers en hij is verplicht maatregelen te treffen om dit te voorkomen (AOS 16).
 2. Storingen of noodzakelijke herstellingen van de Gemeenschappelijke zaken of ruimten dienen de beheerder bij voorkeur schriftelijk te worden gemeld. Op werkdagen kunnen de klachten ook telefonisch worden gemeld bij de beheerder.
 3. Eigenaars onthouden zich van het bevuilen of beschadigen van de gemeenschappelijke ruimten in welke vorm ook, zulks met inbegrip van het plaatsen van kennisgevingen of andere afbeeldingen. De eigenaar die daarmee in strijd handelt, wordt door het bestuur gelast zulks zelf ongedaan te maken. Het bestuur kan professionele derden inschakelen indien de reiniging door de eigenaar naar het oordeel van het bestuur niet afdoende is, en de kosten daarvoor van de betreffende eigenaar vorderen.

Artikel 8. Buitenruimten

 1. De plantenbakken die de scheiding vormen tussen een Privé en Gemeenschappelijk Gedeelte op de binnenpleinen, mogen door de betreffende eigenaar naar eigen inzicht worden gevuld met beplantingen. Deze beplantingen mogen maximaal 2,00m hoog zijn, gemeten vanaf vloerniveau.
 2. De overige plantenbakken op de Gemeenschappelijke Binnenpleinen worden door de Vereniging onderhouden.
 3. De buitenruimten, de loopbrug naar het appartementencomplex Vestehof en de toegangstrap zijn uitsluitend toegankelijk voor voetgangers. Ter voorkoming van overlast dient het hek onderaan de toegangstrap steeds na passage gesloten te zijn.
 4. Het is niet toegestaan om op de gemeenschappelijke binnenpleinen te barbecueën of anderszins op open vuur voedsel te bereiden; de Vergadering of het bestuur kan echter toestemming verlenen voor het houden van een gemeenschappelijke barbecue.

 Artikel 9. Liften

 1. Het is eigenaars of gebruikers niet toegestaan de lifthuizen te betreden en/of zelf reparaties aan de liften uit te voeren, van welke aard dan ook.
 2. Bij het transport van zaken die schade kunnen veroorzaken aan het interieur van de lift of de liftdeuren dient de nodige voorzorg in acht genomen te worden, onder meer door deze zaken af te dekken en op een oordeelkundige wijze te verplaatsen.

Het gebruik van de Privé Gedeelten

Artikel 10. Gebruik van de Privé gedeelten

 1. De Privé Gedeelten van de bovenbouw (appartementen en bergingen) mogen slechts gebruikt worden als woning met berging en buitenruimte (AOS 17.4).
 2. Iedere eigenaar is verplicht het bestuur tijdig en schriftelijk te informeren over ingebruikgeving of verhuur van een privé-gedeelte. De gebruikersverklaring als bedoeld in het modelreglement dient vóór of bij het sluiten van de huurovereenkomst door de gebruiker te worden ondertekend en dient door de eigenaar onverwijld aan het bestuur te worden overhandigd (AOS 24.1).
 3. Commerciële exploitatie van een appartement met de bestemming ‘woning’ is niet toegestaan, waaronder onder meer begrepen het gebruik ten behoeve van bedrijfsdoeleinden, het bieden van short stay, bed and breakfast en logiesverblijf (AOS 17.4).
 4. Het gebruiken of doen gebruiken van een appartement in strijd met de goede zeden of openbare orde, onder meer door het bieden van gelegenheid tot het gokspel, de productie, verwerking en/of handel in (soft-)drugs en/of prostitutie is niet toegestaan.
 5. Alle Eigenaars zijn verplicht het plaatsen van steigers of ladders toe te staan op de Privé Gedeelten ten behoeve van reiniging en onderhoud aan gevels, ramen en kozijnen (AOS 18.3).
 6. Het is verboden op onoordeelkundige wijze wijzigingen in de elektrische installatie in het privé gedeelte, die de veiligheid van eigenaars in gevaar kan brengen, aan te brengen.

 Artikel 11. Bergingen

 1. De bergingen zijn uitsluitend bestemd als bergruimte.
 2. Het is niet toegestaan in de bergingen elektrische apparatuur te plaatsen, zoals vrieskisten, koelkasten en andere permanent stroomverbruikende apparatuur.

 Artikel 12. Geluid-, stank- en andere overlast

 1. Het voortbrengen van geuren, muziek en geluiden die onredelijke hinder voor de overige Eigenaars veroorzaken, is niet toegestaan. Dit geldt tevens voor het gebruik van de Binnenpleinen en Gemeenschappelijke ruimten.
 2. Tussen 22.00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s morgens en op erkende zon- en feestdagen zijn lawaai veroorzakende activiteiten zoals boren, timmeren en zagen, en het storend gebruik van geluidsapparatuur, tv’s en muziekinstrumenten verboden, zulks onverlet de plicht van elke eigenaar om ook buiten die tijdstippen het veroorzaken van lawaai dat tot overlast leidt te voorkomen (AOS 20.1).
 3. Het is niet toegestaan in de Privé Gedeelten motoren, werktuigen, gereedschappen of goederen welke door geluid, trilling of stank overlast kunnen veroorzaken te gebruiken of te repareren.
 4. Ontplofbare stoffen als benzine, olie, munitie en vuurwerk mogen vanwege explosiegevaar niet in de appartementen of bergingen worden opgeslagen.
 5. Het opslaan van huisvuil op balkons, (dak)terrassen en in de Gemeenschappelijke ruimten is niet toegestaan (AOS 12.4).
 6. Het is niet toegestaan afval over de balkons en (dak)terrassen naar beneden te werpen en kleden, lopers en bezems buiten de balkons of (dak)terrassen uit te kloppen.

 Artikel 13. Terrassen en balkons

 1. De eigenaars dienen de terrassen en balkons zodanig te gebruiken en schoon te houden dat afval en andere stoffen niet op andere terrassen of balkons terechtkomen. De afvoerputjes bij de regenpijpen moeten regelmatig worden schoongemaakt om lekkages te voorkomen.
 2. Het is niet toegestaan schuttingen, hekwerken, (zeil)doek, bamboe of andere van buitenaf zichtbare afschermconstructies op de (dak)terrassen of aan de balkonhekwerken te plaatsen. In afwijking van de vorige zin is het toegestaan de door de Vergadering goedgekeurde transparante afscheiding aan te brengen volgens de aldaar gestelde voorwaarden.
 3. Het is niet toegestaan de Privé terrassen en balkons te gebruiken als stallingruimte voor rijwielen of andere voertuigen.
 4. Het is niet toegestaan wasgoed, beddengoed, kleding of bloembakken buiten de balkons te hangen (AOS 13.2).
 5. Het is eigenaars verboden om op balkons of terrassen te barbecueën of anderszins op open vuur voedsel te bereiden, tenzij gebruik wordt gemaakt van elektrische barbecues en geen onnodige overlast aan overige eigenaars wordt gebracht.
 6. Het is eigenaars toegestaan aan de buitenzijde van de woning zonwering aan te brengen conform een door de Vergadering vastgesteld model en nadere bepalingen.

Artikel 14. Aan- en afvoeren

 1. Het is niet toegestaan (mechanische) afzuig- of wasemkappen die voorzien zijn van een motor, alsmede keukenventilatoren en wasdrogers, aan te sluiten op het gemeenschappelijke afzuigsysteem en de daarbij behorende kanalen (AOS 17.7).
 2. Het is niet toegestaan doorvoeren in de gevel te maken.
 3. Open vuur is niet toegestaan in de privé gedeelten, met uitzondering van privé-terrassen en balkons indien zulks geen gevaar of onredelijke hinder veroorzaakt. Het is evenmin toegestaan een open haardinstallatie aan te leggen die voorziet in open vuur. Een haardinstallatie die niet voorziet in open vuur is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de Vergadering. Aan die toestemming kunnen nadere voorwaarden gesteld worden (AOS 17.6).
 4. Het is niet toegestaan voorwerpen of stoffen, waarvan verwacht kan worden dat ze verstoppingen kunnen veroorzaken, af te voeren via het watercloset, de gootsteen, wastafels, enz.
 5. De toe- en afvoerkanalen van de balansventilatie in de appartementen tot aan de wand van de Schacht zijn privé. Het is niet toegestaan om de aansluitingen op de balansventilatiemachine van de van buiten komende toevoer en de naar buiten gaande afvoer te verwisselen.

Artikel 15. Vloeren

 1. Een harde vloerafwerking van de Privé Gedeelten is, met uitzondering van de badkamer(s), de keuken(s), en de toiletruimte(n), slechts toegestaan indien deze zodanig wordt aangebracht dat de vloerafwerking niet in rechtstreeks contact staat met de ondervloer en de wanden en een contactgeluidsisolatie van +5dB(A) of meer (NEN5077) gewaarborgd is (AOS 17.5).
 2. Indien uit geluidsonderzoek blijkt dat de vloer of de vloerbedekking niet voldoet aan de in lid 1 gestelde norm, dan is de betreffende eigenaar gehouden om voor eigen rekening en risico dusdanige voorzieningen te treffen dat de vloer alsnog aan de bedoelde norm voldoet.
 3. Indien het niet mogelijk blijkt om passende voorzieningen te treffen zoals bedoeld onder lid 2, dan is de desbetreffende eigenaar gehouden om voor eigen rekening en risico de vloer of vloerbedekking te verwijderen.
 4. Het bepaalde in dit artikel, lid 2 en 3 geldt ten aanzien van harde vloerbedekking die na de vaststelling van dit reglement wordt aangebracht.

Artikel 16. Huisdieren

 1. Het is niet toegestaan in de Privé Gedeelten dieren te houden die de omwonenden overlast bezorgen.
 2. Huisdieren moeten in de Gemeenschappelijke Ruimten zijn aangelijnd of gekooid.

De orde van de vergaderingen van de Vergadering

Artikel 17. Voorbereiding van de vergadering

 1. Agendapunten ter besluitvorming ingediend door eigenaars kunnen tot drie weken voor de vergadering worden ingediend door afgifte van een besluitenformulier met eventuele bijlagen aan het bestuur of de beheerder.
 2. Vergaderstukken worden bij voorkeur digitaal aan de eigenaars verstuurd.

Artikel 18. Orde van de vergadering

 1. Vergaderingen zullen niet voor 10:00 uur of na 21:00 uur aanvangen en zullen plaatsvinden op een locatie in of in de directe omgeving van het gebouw, of een nader door het bestuur aan te wijzen locatie.
 2. De voorzitter van de Vergadering leidt de vergadering.
 3. De voorzitter van de Vergadering bepaalt, al dan niet per onderwerp, de wijze waarop gestemd wordt ter vergadering.
 4. Volmachten worden door de voorzitter slechts geldig verklaard indien deze voor aanvang van de vergadering aan de voorzitter zijn overhandigd en de gemachtigde zich kan legitimeren.
 5. De voorzitter kan een model volmacht vaststellen, mits de volmachtgever de mogelijkheid behoudt een algemene of een bijzondere volmacht, al dan niet met steminstructie, te geven.

Artikel 19. Besluitvorming

 1. Besluiten door de Vergadering tot het doen van buiten het onderhoud vallende uitgaven groter dan €15.000 kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste 2/3e van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste 2/3e van het totaal aantal stemmen aanwezig of vertegenwoordigd is. Voor zulke besluiten kleiner dan €15.000 is een gewone meerderheid en aanwezigheid voldoende.
 2. Schriftelijke besluitvorming als bedoeld in artikel 37.4 van de splitsingsakte mag digitaal plaatsvinden. Bij schriftelijke besluitvorming dient 100% van het aantal uit te brengen stemmen met het voorstel in te stemmen.

Artikel 20. Kascommissie

 1. De Vergadering kan een kascommissie benoemen bestaande uit tenminste twee personen die geen deel van het bestuur uitmaken en ook niet anderszins met het beheer of de administratie van de vereniging zijn belast.
 2. De kascommissie werkt in opdracht van de Vergadering en is onafhankelijk van het bestuur en een eventuele beheerder.
 3. De kascommissie onderzoekt de financiële administratie van de vereniging en beoordeelt jaarlijks de exploitatierekening van de vereniging.
 4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door de kascommissie gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgevraagd de kas, recente bankafschriften en online bankgegevens te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging ter beschikking te stellen.

De instructie aan het Bestuur

Artikel 21. Algemene bepalingen voor het Bestuur

 1. In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, kan het Bestuur maatregelen van orde treffen.
 2. Het Bestuur is gemachtigd tot het doen van uitgaven overeenkomstig de budgetposten welke in de jaarlijkse begroting worden vastgesteld. Bij overschrijdingen tot 10% van een budgetpost is geen voorafgaande toestemming van de Vergadering nodig.
 3. Het Bestuur heeft het mandaat van de Vergadering voor het aangaan van contracten tot een bedrag van €5.000 zonder voorafgaande toestemming van de Vergadering.

 Artikel 22. Overtredingen, aansprakelijkheid, procesvolmacht

 1. Bij overtreding of niet-nakoming van een van de van toepassing zijnde bepalingen, staat het het bestuur vrij, na schriftelijke waarschuwing, een boete op te leggen aan de overtredende eigenaar (AOS 29).
 2. Iedere eigenaar is aansprakelijk voor alle schade en ander nadeel welke de vereniging lijdt als gevolg van een overtreding van dit reglement door die eigenaar, ook ingeval geen boete wordt opgelegd.
 3. Boetes en schades krachtens dit reglement zijn direct opeisbaar. Betalingen worden niet opgeschort onder verwijzing naar eventuele verzekeraars die de schade vergoeden. Ieder recht op opschorting of verrekening vanwege welke vordering op de vereniging ook is uitgesloten.

Besluiten als bedoeld in artikel 38A, lid 1, en de uitwerking daarvan

geen artikelen

Al hetgeen overigens naar het oordeel van de Vergadering regeling behoeft

Artikel 23. Algemeen

 1. De Vergadering mag bij het verlenen van elke toestemming voorwaarden stellen en een reeds verleende toestemming intrekken. Iedere toestemming kan slechts worden verleend onder het voorbehoud dat de werkzaamheden worden uitgevoerd voor rekening, risico en onderhoud van de aanvrager met vrijwaring tegen gevolgschade voor de leden van de Vereniging (AOS 13.3).

Artikel 24. Afwezigheid

 1. Het dient aanbeveling in geval van langere afwezigheid aan het Bestuur mededeling te doen van het tijdelijke contactadres en daarbij op te geven wie is aangewezen, bij brand, lekkage of andere calamiteiten, zich toegang tot het appartement te verschaffen.
 2. Bij vorst dienen de eigenaars zodanige voorzorgsmaatregelen te treffen dat de waterleiding en de verwarmingsinstallatie niet kunnen bevriezen.

Artikel 25. Contactgegevens van bestuur en vereniging

 1. Het postadres van de Vereniging van Eigenaars is
  Winter VvE Beheer B.V.
  t.a.v. VVE Woningen Sebastiaanshof
  De Zelling 3
  3342 GS Hendrik-Ido-Ambacht
 2. Namen en contactgegevens van de bestuursleden zijn beschikbaar op de website van de vereniging en staan gepubliceerd op het mededelingenbord bij de hoofdingang.
 3. Post voor en communicatie met het bestuur geschiedt bij voorkeur via e-mail aan: bestuur@sebastiaanshof.nl.

Artikel 26. Overige bepalingen

Geen overige bepalingen

Slotbepaling

De bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement en de eventuele wijzigingen zijn van kracht met ingang van de dag waarop de Vergadering ze vaststelt.

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de vergadering van eigenaars van 3 november 2004, en laatstelijk gewijzigd en goedgekeurd tijdens de vergadering van eigenaars op 13 april 2017. Naast dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing de artikelen 106 tot en met 147 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (wet op de appartementsrechten), de regels en de bepalingen van het Reglement en van de Statuten van de Vereniging.

In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement, de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en/of de Akte van Ondersplitsing niet voorziet, beslist de Vergadering van Eigenaars.